Általános Szerződési Feltételek

 

A Weboldalunkon, illetve a Platformon alkalmazott sütikkel kapcsolatban bővebb információt alább talál: Cookie Tájékoztató

A Weboldallal, valamint a Platformmal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóról bővebb információt alább talál: Adatkezelési tájékoztató

Utolsó módosítás: 2022. 05. 02

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 • A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) a Sandra Kft.
  ügyvezető: Tóth Alexandra 
  székhely: 1044 Budapest, Ugró Gyula sor 17. 4. em. 26. ajtó
  adóazonosító: 26153823-2-41
  nyilvántartási szám: 01-09-398197 
  telefon: +36 70 625 3598
  e-mail cím: info@russianbusiness.hu/info@alexanyelviskola.hu
  weboldal: https://alexanyelviskola.hu („Weboldal”)
  platform: tanfolyam.alexanyelviskola.hu („Platform”)
  képviseli: Tóth Alexandra ügyvezető; elérhetőségeihez lásd: fentebb.

a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett https://russianbusiness.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) illetve a Weboldalon működtetett videótartalmakat és oktatási anyagokat elérhetővé tevő https://tanfolyam.russianbusiness.hu/ platform (a továbbiakban: „Platform”) használatát, valamint a fentieken keresztül nyújtott, illetve kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatás(ok)”) igénybevételének feltételeit tartalmazzák, továbbá az ezen Szolgáltatások nyújtására létrejött szerződés tekintetében irányadók.

 • A Feltételek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:77. § szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek. A Feltételek elfogadásával létrejön a szerződés a Szolgáltató és a Weboldalon, illetve Platformon keresztül a Szolgáltató Szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó(k)”) között. Az adott Szolgáltatás igénybevételével, illetve a Feltételek elfogadásával a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Feltételekben foglaltakat, illetve azokkal egyetért.
  • Hangsúlyozandó, hogy a jelen Feltételek célja kifejezetten a Weboldalon, illetve a Platformon nyújtott tartalmak (nyelvoktató videótartalmak, könyv és hangoskönyv csomagok, munkafüzetek, témakör és nyelvtani kidolgozást bemutató tartalmak; a továbbiakban: „Tartalom” vagy „Tartalmak”) megrendelésének, igénybevételének szabályozása. A jelen Feltételek a Weboldalon, illetve a Platformon írtakkal összhangban értelmezendők. Az egyes tanfolyamok, szolgáltatási csomagok mindenkori árát a Weboldal, illetve a Platform tartalmazza. A nyelvtanárral való kapcsolat útján megvalósuló egyéni nyelvi tréningeken történő részvételre a jelen Feltételek 4. pontja, a tanfolyamokon, csoportos tréningeken való részvételre a jelen Feltételek 5. pontja, valamint a kapcsolódó képzési, illetve megbízási szerződés rendelkezései irányadók. A Feltételek 4. és 5. pontjában írt tanfolyamok, nyelvi tréningek a továbbiakban együttesen: „Tréning(ek)” vagy „Képzés(ek)”.
  • A Szolgáltató a Feltételek módosításának jogát – meglévő szerződéses kötelezettségeire tekintettel – fenntartja. Az esetleges módosításokról való tudomásszerzés, valamint újabb információk megtekintése érdekében, kérjük, rendszeresen tekintse át a Feltételeket.
 1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, FELELŐSSÉG

 

 • A Felhasználók a Weboldalt és a Platformot (a továbbiakban a Weboldal és a Platform együttesen, illetve külön-külön mint „Szolgáltatói Felület(ek)” is szerepelnek) kizárólag azok célja szerint – tehát oktatási célú Tartalmak megrendelése, igénybevétele, valamint a Szolgáltató tevékenységéről, Szolgáltatásairól való tájékozódás, kapcsolatfelvétel céljára – használhatják.
 • A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatói Felületeken elhelyezett anyagok vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek. Ugyanakkor a Szolgáltató a Szolgáltatói Felületek használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a Szolgáltatói Felületek használata során Felhasználókat ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. A Szolgáltató emellett ugyancsak nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan információból, az elvárt felhasználói élmény elmaradásából, technikai vagy egyéb zavarból, nem megfelelő beállításból fakadó vélt vagy valós károkért, kellemetlenségért. Felhasználó a Szolgáltatói Felületeket kizárólag saját felelősségére használja.
 • A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Szolgáltatói Felületek vagy az azokon elérhető Tartalmak a Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhetők, vagy ha a Felhasználó által használni kívánt alkalmazásokkal, böngészőkkel, szoftverekkel való megfelelő együttműködésük nem vagy nem megfelelően biztosított. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért, kényelmetlenségért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
 • A Szolgáltatói Felületek tartalmazhatnak olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A kapcsolódó honlapokhoz a Szolgáltatói Felületek csupán hozzáférést biztosítanak, azonban a Szolgáltató nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezen honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, azok pontosságáért, hiba-, hiány vagy vírusmentességéért, abban az esetben sem, ha a Szolgáltató valamely alkalmazottja, megbízottja, képviselője átnézte vagy jóváhagyta a Szolgáltatói Felületeken az ilyen egyéb honlapokra mutató hiperlinkek elhelyezését. Hangsúlyozandó, hogy az ezen honlapokon keresztül végzett adatkezelésekért, sütik elhelyezéséért és működéséért az érintett honlapon, illetve annak üzemeltetőjénél tájékozódhat, azokért a Szolgáltató nem felel.
 • A Felhasználó a jelen Feltételek megszegése esetén– a közte és a Szolgáltató közötti szerződéses megállapodás felmondás vagy azonnali hatályú felmondás útján történő megszüntetésével – a Szolgáltatásból időlegesen vagy véglegesen kizárható, illetve az adott Szolgáltatói Felületen lévő felhasználói fiókja felfüggeszthető, továbbá vele szemben – az adott eset körülményeire tekintettel – polgári jogi, büntetőjogi vagy egyéb jogszabályok szerinti eljárás kezdeményezhető.
 • A Szolgáltatói Felületek, valamint a Szolgáltatások módosításának vagy megszüntetésének jogát a Szolgáltató – a meglévő szerződéses kötelezettségeire tekintettel – fenntartja, annak meghozatalára egyoldalúan is jogosult, ideértve különösen de nem kizárólag a Szolgáltatói Felületek, illetve a Szolgáltatások megszüntetését, ideiglenes felfüggesztését, módosítását (például: díjszabás változtatása), a Szolgáltatói Felületek elérhetőségének (domain címének), kialakításának, dizájnjának, az elérhető Tartalmak körének változását. A fenti jelentősebb változtatásokról (ideértve különösen a Szolgáltatói Felületek vagy azok bármelyike megszűnését, elérhetőségének változását, a díjazási és fizetési feltételek változását) a Szolgáltató lehetőség szerint előzetesen tájékoztatja a Szolgáltatásokat a módosítás idején igénybe vevő Felhasználókat. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a már leadott Megrendelések tekintetében a Szolgáltatást a Szolgáltató a Megrendeléskor irányadó díjazási és egyéb feltételek szerint nyújtja.

 

 

 1. A PLATFORMON ELÉRHETŐ TARTALMAK MEGRENDELÉSE, IGÉNYBEVÉTELE
 • A Weboldal, illetve a Platform használata regisztrációhoz kötött, a Tartalmak és a Platformmal kapcsolatos Szolgáltatások pedig a regisztrációt követően érhetők el. A regisztráció elvégzéséhez név, illetve e-mail cím, valamint jelszó megadása kötelező. A regisztrációt követően a Felhasználók hozzáférhetnek a Platformon lévő felhasználói profiljukhoz (fiókjukhoz), valamint megrendelhetik az egyes Platformon keresztül elérhető Szolgáltatásokat.
 • A regisztrációt követően a Felhasználók az egyes bal oldalon elérhető menüpontokban adhatják le a megrendeléseiket a Platformon elérhető Szolgáltatásokra (a továbbiakban: „Megrendelés”). A jelen Feltételeket a Megrendelést leadó Felhasználó a Megrendelés leadásával fogadja el.
 • A Szolgáltató a Felhasználó mint a Szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra irányuló Megrendelése megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó Megrendelésének elküldésétől számított, legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A Szolgáltató és a jelen 3. pont szerint a Platformon elérhető Tartalmakat igénybe vevő Felhasználó között a fentiek szerinti Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés a Szolgáltató visszaigazolásának a Felhasználó elektronikus postafiókjában való elérhetővé válásával jön létre a jelen Feltételek, a Szolgáltató és a Felhasználó közötti esetleges Képzésekre vonatkozó szerződés, valamint az alábbiak szerint ismertetett felnőttképzési jogszabályok és egyéb magyar és európai uniós jogszabályok szerint, azzal, hogy a Tartalmak Szolgáltató általi rendelkezésre bocsátására – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („”) 6:238-249. § szakaszaival összhangban – a vállalkozási szerződés szabályai irányadók. A Tartalmak rendelkezésre bocsátása tekintetében a Szolgáltató és az adott Tartalmat megrendelő Felhasználó vonatkozásában a Felek közti szerződés határozott időtartamig, a Tartalmak rendelkezésre bocsátásáig, illetve a kapcsolódó Szolgáltatás teljesítéséig tart. Amennyiben a Felhasználó Képzésre vonatkozó szerződést is kötött a Szolgáltatóval, úgy annak időtartamára és teljesítésére a vonatkozó szerződés rendelkezései irányadók.
 • A Megrendelés és elektronikus szerződéskötés technikai lépéseiről, valamint az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről – a jelen Feltételek 3. pontja szerinti Tartalmak rendelkezésre bocsátása vonatkozásában – bővebb információkat a Felhasználók a Weboldalon, valamint a Platformon érhetnek el. Ezen szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek – ide nem értve a jelen Feltételek 4. és 5. pontja szerinti Képzésekre vonatkozó egyedileg megkötött szerződéseket –, illetve azokat a Szolgáltató nem iktatja. Amennyiben azonban a Felek egyéb megállapodást is kötnek, az a Felek közti megállapodás szabályaira tekintettel iktatásra kerülhet.
 • A jelen Feltételek, illetve az azokban említett szerződések – ideértve a jelen Feltételek 3., 4. és 5. pontja szerinti Szolgáltatásokra, illetve az azokhoz kapcsolódó Képzésekre, Tartalmak rendelkezésére bocsátására kötött szerződéseket – nyelve a magyar. A Tartalmak díja a Szolgáltatói Felületeken feltüntetettek szerint banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel (Simple, CIB bank) fizetendő. Teljes vagy részletkifizetéssel történhet az alábbi 7. pontban írtak szerint. 
 • Ha az adott Szolgáltatói Felület betöltése nem sikerült, más böngésző igénybevétele javasolt, illetve kérdés esetén a Szolgáltató is szívesen ad tájékoztatást a Szolgáltatói Felületek elérhetőségéről.
 • Ha díjfizetés után sem tudja elérni a Felhasználó a Tartalmat (jelenlegi tapasztalatunk szerint nem fordult elő a megemlített szituáció), úgy a Felhasználó kérése esetén a Szolgáltató a megvásárolt Tartalmakat haladéktalanul a Felhasználó e-mail címére küldi meg, illetve intézkedik az esetleges technikai probléma elhárítása érdekében.
 • A konzultációs időpont igénybevétele a Szolgáltató és a Felhasználó előzetes egyeztetése alapján történik.
 • A Szolgáltatói Felületeken elérhető Tartalom korlátlanul elérhető minden Felhasználó számára.
 • Nem áll rendelkezésre olyan magatartási kódex, amelynek a jelen Feltételek szerinti Szolgáltatások tekintetében a Szolgáltató aláveti magát.

 

 1. EGYÉNI NYELVI TRÉNINGEKEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

 • Az egyéni nyelvi tréningre irányadó Képzésekre a Felhasználó és a Szolgáltató közötti (egyedi) szerződés rendelkezései irányadók a jelen Feltételekkel összhangban. Amennyiben azonban a fenti egyedi szerződés és a jelen Feltételek valamely rendelkezése ellentmondana egymásnak, úgy az egyedi szerződés rendelkezései irányadók.
 • Amennyiben a fentiek szerinti egyéni nyelvi tréningre irányadó Képzésre kötött szerződés teljesítésére irányuló Szolgáltatás keretében az adott szerződést kötő Felhasználó részére a Szolgáltató az adott Szolgáltatói Felületen elérhető valamely Tartalmat is rendelkezésre bocsát, úgy az ezekért járó díj egy összegben kerül feltüntetésre a Szolgáltató és a Felhasználó között kötött szerződésben, és ezen egyösszegű díjon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapít meg a Szolgáltató a Felhasználó terhére.

 

 1. TANFOLYAMOKON, CSOPORTOS TRÉNINGEKEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
 • A tanfolyamon, csoportos tréningen való részvételre irányadó Képzésekre a Felhasználó és a Szolgáltató közötti (egyedi) szerződés rendelkezései irányadók a jelen Feltételekkel összhangban. Amennyiben azonban a fenti egyedi szerződés és a jelen Feltételek valamely rendelkezése ellentmondana egymásnak, úgy az egyedi szerződés rendelkezései irányadók.
 • Amennyiben a fentiek szerinti tanfolyamon, csoportos tréningen való részvételre irányadó Képzésre kötött szerződés teljesítésére irányuló Szolgáltatás keretében a Felhasználó részére a Szolgáltató az adott Szolgáltatói Felületen elérhető valamely Tartalmat is rendelkezésre bocsát, úgy az ezekért járó díj egy összegben kerül feltüntetésre a Szolgáltató és a Felhasználó között kötött szerződésben, és ezen egyösszegű díjon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapít meg a Szolgáltató a Felhasználó terhére.

 

 1. FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
 • Összhangban a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. Rendelet („Felnőttképzési jogszabályok”) rendelkezéseivel, a Feltételek jelen pontja tartalmazza a jelen Feltételek 4. és 5. pontja szerinti Képzések Felhasználók általi igénybevétele, valamint ehhez fűződően a jelen Feltételek 3. pontja szerinti Tartalmak megrendelésére vonatkozóan a Szolgáltató mint felnőttképző és a Felhasználó mint a felnőttképzési szolgáltatást igénybe vevő közötti felnőttképzési szerződésre vonatkozó szabályokat.
 • Az alábbi információkat a Képzésekre vonatkozóan, valamint a jelen Feltételek 3. pontja szerinti Tartalmak vonatkozásában a Szolgáltatói Felületeken feltüntetett leírások, tanfolyamokkal és könyvekkel kapcsolatos információk (tanfolyamok, könyvek), valamint a Felhasználó és Szolgáltató közötti esetleges további szerződés (egyedi megállapodás) tartalmazzák, amelyek a Felek közti felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan részének minősülnek. Ezen információk közé az alábbiak értendők:
  • a Képzések megnevezése és óraszáma;
  • A Képzések év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint haladásának tananyagegységekre bontott ütemezését;
  • a Képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja;
  • a megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a Képzésben részt vevő személyt érintő következmények;
  • a képzési díj mértéke és fizetésének módja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését;
  • a Képzésben részt vevő személy és a Szolgáltató mint felnőttképző szerződésszegésének következményei.
 • Az irányadó Felnőttképzési jogszabályokra tekintettel továbbá Szolgáltató mint felnőttképző és a Felhasználó mint a felnőttképzési szolgáltatást igénybe vevő közötti fentiek szerinti felnőttképzési szerződés tekintetében az alábbi rendelkezések irányadók:
  • a Szolgáltató által nyújtott Képzések elvégzéséért, illetve a Tartalmak áttekintéséért, megtanulásáért bizonyítvány, elismervény vagy más dokumentum nem kerül kiállításra;
  • a Képzésekhez és a Tartalmakhoz nem kapcsolódik vizsga;
  • a Képzések és a Tartalmak nem kerültek költségvetési és európai uniós forrásokból támogatásra;
  • A Képzések keretében vagy egyébként a Szolgáltató nem nyújt ösztöndíjakat;
  • amennyiben a vonatkozó Képzés kapcsán a Felhasználó Tartalmakat is igénybe vesz, úgy az ezekért járó díj és a vonatkozó képzési díj egy összegben kerül feltüntetésre a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződésben, és az itt feltüntetett díjon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapít meg a Szolgáltató a Felhasználó terhére;
  • a Felek a fentiek szerinti egyedi megállapodást elektronikus úton is jogosultak megkötni, ideértve nem kizárólag a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon előírtak szerint kötött szerződéseket is, ha ilyen szerződések megkötését jogszabály nem zárja ki, illetve nem támaszt szigorúbb alaki követelményeket.
 • Amennyiben a Felek egyedi megállapodása vagy az adott Szolgáltatói Felületen feltüntetett leírások, tanfolyamokkal és könyvekkel kapcsolatos információk másként nem határoznak, a fentiek tekintetében az alábbi rendelkezések irányadók a Felek között:
  • a Képzés megnevezése és óraszáma (a Felek által a Képzés megkezdésekor egyeztetettekre és a Felhasználó nyelvtudására, valamint a Felek együttműködésére figyelemmel): teljes nyelvtan tréning (32 óraszám) vagy VIP nyelvtan tréning (32 óraszám+ hangos könyv (3 hangfelvétel)).
  • az adott Képzés év, hónap, nap szerinti kezdési időpontja a Képzésen való első felhasználói részvétel napja, befejezésének tervezett időpontja pedig a kezdési időponttól számítottan: teljes nyelvtan tréning és  VIP nyelvtan tréning esetén is 183 nap.
  • a Képzés során nyújtott teljesítményt a Szolgáltató szóban, illetve elektronikus úton (ideértve különösen: e-mailben) ellenőrzi, valamint ugyancsak szóban, elektronikus úton (ideértve különösen: e-mailben) vagy a Felhasználó kérésére írásban értékeli. Az értékelés röviden összefoglalja a fejlesztendő területeket és a Felhasználó esetleges visszatérő hibáit, érdemjegyek adására azonban nem kerül sor.
  • a megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a Képzésben részt vevő személyt érintő következmények: legfeljebb 10 hiányzás 2 hónapon belül, ezt meghaladó hiányzás súlyos szerződésszegésnek minősül, amelyre tekintettel a Szolgáltató jogosult a Felek közti szerződést azonnali hatályú felmondás útján megszüntetni és a Felhasználóval a teljesített vagy lefoglalt alkalmak tekintetében elszámolni vagy a Képzést folytatni.
  • a képzési díj magyar forintban, banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel (Simple, CIB bank) fizetendő. A képzési díj összege a Weboldalon, a Platformon, valamint a Felek közti – a felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan részének minősülő – megállapodásban kerül meghatározásra. Ezen meghatározás figyelembe veszi a Felhasználó által már megszerzett tudást és az adott Képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését.
  • a Képzésben részt vevő személy (Felhasználó) és a Szolgáltató mint felnőttképző szerződésszegése esetén a másik Fél jogosult a Felek közti szerződést az alább ismertetettek szerint felmondás, vagy akár azonnali hatályú felmondás útján is megszüntetni.
 1. DÍJAZÁS
 • A jelen Feltételek 3. pontjában írt Szolgáltatások, illetve az egyes Tartalmak díjai a Weboldalon, illetve a Platformon keresztül kerülnek feltüntetésre, míg a jelen Feltételek 4. és 5. pontja szerinti Szolgáltatások díját az adott Felhasználóval kötött szerződés tartalmazza.
 • A Szolgáltató jogosult a fenti díjakon változtatni, már meglévő szerződéses viszonyok esetén azonban csak a Felek közös megegyezésével, a meglévő szerződés módosításával. A Szolgáltató egyoldalúan is jogosult a fenti díjakat minden évben a KSH által közzétett fogyasztói árindex-el (infláció) egyoldalúan is megemelni, legkorábban a tárgyévre vonatkozó fogyasztói árindex közzétételének hónapjával.
 • A szolgáltatást a teljes összeg előzetesen, utalással történő kifizetésével vagy részletfizetéssel (Simple pay, CIB bank pay) lehet teljesíteni, amely utóbbi esetben az egyes részletek havi rendszerességgel kerülnek levonásra a megadott számlaszámról a tárgyhót követő hónap 5. napjáig. Hangsúlyozandó, hogy részletfizetés esetén a Szolgáltató a részletfizetés során megadott bankszámlaszámot a tárgyhót követő hónap 5. napján megterheli (azaz az adott havi részlet levonásra kerül).
 • Hangsúlyozandó, hogy a teljes összeg utólagos kifizetésére csak a Felek közti megállapodás alapján van lehetőség.
 • A részletfizetésnél a Szolgáltató határozza meg, hogy melyik csomagnál (Tartalmaknál), milyen összegű árak szerepeljenek, illetve milyen összegű levonás történik, amelyről a Platformon keresztül nyújt tájékoztatást. Ellenkező tájékoztatás esetén az egyes részletek a teljes összeg 1/10-ének felelnek meg. 
 • A levonás havonta a Simple Pay vagy CIB bank rendszerrel történik, kártyás terheléssel. 
 • Hangsúlyozandó, hogy a teljes összeg megfizetésével tartozik, tekintettel arra, hogy a teljes Tartalom megvételre kerül. 
 • Hangsúlyozandó továbbá, hogy amennyiben az adott Felhasználó a már megvásárolt Tartalmakhoz nem szeretne a továbbiakban felhasználói fiókján keresztül hozzáférni, illetve a felhasználói fiókja törlését kéri, annak a Szolgáltató haladéktalanul eleget tesz, azonban ez a Tartalmakhoz kapcsolódó díjfizetési kötelezettséget nem érinti.
 • A fentiek mellett kiemelendő, hogy a díjfizetési kötelezettség elmulasztásából eredő igényt a Szolgáltató jogosult polgári jogi úton érvényesíteni a Felhasználóval szemben.

 

 1. JOGSZAVATOSSÁG
 • A Szolgáltató szavatol azért, hogy a Weboldalon vagy a Platformon, illetve a Tartalmakon harmadik személynek nincsen olyan joga, amely ezek Felhasználó általi használatát, felhasználását, elérését akadályozza vagy korlátozza.

 

 1. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, SZERZŐDÉSSZEGÉS
 • A jelen Feltételek szerinti szerződés a jelen Feltételek 3. pontjában írtak szerinti, illetve a jelen Feltételek 4. és 5. pontjában írt Képzésekre irányadó szerződésben írt határozott időtartamra szól.
 • A Felhasználó, illetve a Szolgáltató a köztük lévő fenti szerződést 30 napos felmondási idővel (rendes felmondás), közös megegyezéssel vagy a Szolgáltató vagy Felhasználó súlyos (lényeges) jogsértése esetén, azonnali hatályú felmondás útján jogosultak megszüntetni, azzal, hogy a jelen Feltételek 3. pontja szerinti Tartalom igénybevételére irányuló szerződés, valamint a Feltételek 4. és 5. pontjában írt Képzésekre irányadó szerződés esetén a 60 napnál rövidebb időtartamra szóló szerződés rendes felmondás útján nem szüntethető meg.
 • A fentebb írt azonnali hatályú felmondás kapcsán súlyos (lényeges) jogsértések az alábbi rendelkezések megszegése minősül:
  • szerződéses díjfizetési kötelezettség elmulasztása;
  • a Képzésekre irányuló szerződések esetén az óralemondásra irányuló szabályok ismételt megsértése;
  • a Szolgáltató vagy – az általa jogszerűen használt más személy által alkotott művek esetén – más személy szellemi tulajdonának megsértése, illetve a fentebb írt szolgáltatói jogszavatosság megszegése;
  • engedély nélküli referenciahasználat;
  • személyes adatok védelmére irányadó jogszabályi kötelezettségek megszegése;
  • titoktartási kötelezettségek megszegése.
 • A fentieken túl a fentebb írt szerződés megszűnik a Szolgáltató vagy a Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével vagy halálával.
 • A fentebb írt szerződés bármely megszűnése vagy megszüntetése – a Felek eltérő megállapodása hiányában – megszüntet továbbá a Szolgáltató és a Felhasználó közti minden egyéb, az adott szerződésben írt Szolgáltatáshoz kapcsolódó megállapodást.

 

 1. KAPCSOLATTARTÁS
 • A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződéshez kapcsolódó bármely nyilatkozat kizárólag írásban érvényes és joghatályos, amennyiben azt a Szolgáltató vagy a Felhasználó e-mailben, vagy tértivevénnyel ellátott, ajánlott küldeményként postára adják, illetve személyesen vagy futár útján átadják. Az egyes szerződéses nyilatkozatok – a Szolgáltató vagy a Felhasználó ellenkező megállapodása hiányában – elektronikusan (különösen e-mailben) is megtehetők, a Feltételeket azonban kizárólag a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, míg az egyedi szerződések feltételek kizárólag írásban (ide nem értve az elektronikus utat), vagy a Szolgáltató és a Felhasználó kifejezett megállapodása hiányában elektronikusan is módosíthatók. A Szolgáltató és a Felhasználó eltérő megállapodás hiányában az általuk megjelölt kapcsolattartókon keresztül és kapcsolattartási címeken tartanak egymással kapcsolatot; ezek bármely változása esetén az adott Fél köteles a másik Felet haladéktalanul tájékoztatni.

 

 1. FOGYASZTÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 • Fogyasztónak minősülő Felhasználókra, illetve távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó szabályok. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a jelen 11. pontban foglalt rendelkezések a Szolgáltató fogyasztónak minősülő ügyfeleire (fogyasztónak minősülő Felhasználók) vonatkoznak. Fogyasztónak minősülnek a Szolgáltató Szolgáltatásait (illetve az a körben nyújtott Tartalmakat, Képzéseket) igénybe vevő, önálló foglalkozáson és gazdasági tevékenységen kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek (fogyasztók) és – az alább kifejezetten meghatározott esetben – szervezetek. Amennyiben a Felhasználó nem minősül fogyasztónak, hanem például: egy adott cég nevében/képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el (önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége érdekében), úgy a jelen pontban foglaltak nem alkalmazandók, azonban a Felhasználó ez esetben is jelezheti a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kifogásait, panaszait, észrevételeit (megkereséseit) a Szolgáltató részére annak fenti elérhetőségein, amely ezekre ésszerű időn (lehetőleg egy hónapon) belül igyekszik válaszolni. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy az alább írt rendelkezések számos pontban kizárólag távollévők között kötött szerződések esetén irányadók. E tekintetben az alábbiakban bővebb információkat talál.
 • A Tartalom mint digitális adattartalom. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a Tartalmak tekintetében a Weboldalon, illetve a Platformon keresztül – nem tárgyi adathordozón – digitális adattartalmat nyújt. Hangsúlyozandó, hogy a digitális adattartalmakra eltérő szabályok vonatkoznak, mint egyéb szolgáltatásokra vagy termékekre, amelyeket a Szolgáltató a jelen Feltételekben ismertet.
 • Elállási/felmondási jog fogyasztóval kötött szerződések esetén. A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a Felhasználó nem gyakorolhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti indokolás nélküli felmondási jogát a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg (amelyet a Felhasználó a Megrendelés leadása során, a Megrendelés leadásával ad meg), és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti (a tudomásulvétel a Megrendelés leadásával történik). E körben hangsúlyozandó, hogy a Tartalmak rendelkezésre bocsátásával a Szolgáltatás egésze teljesül (attól függetlenül, hogy azokat a Felhasználó mikor tekinti meg), így ezt követően a fogyasztónak minősülő Felhasználót a fenti 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti indokolás nélküli felmondási jog nem illeti meg. Tekintettel pedig arra, hogy a Szolgáltató Szolgáltatásokat nyújt, így a Felhasználót a fenti 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti elállási jog sem illeti meg.
 • Amennyiben a Felek megállapodása alapján a Felhasználót mégis azonnali hatályú elállási vagy felmondási jog illetné meg, úgy arról a Szolgáltató a Felhasználót ezen megállapodás megkötésekor külön tájékoztatja.
 • A Tartalom mint digitális adattartalom működése, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések. A Tartalom működéséről bővebb információkat a Weboldalon, illetve a Platformon és felhasználói profiljukon keresztül találhatnak a Felhasználók.
 • Az adatok fizikai tárolási helyei: személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől akkor amikor Ön megadja nevét, elérhetőségét és egyébb adatait a vásárláshoz szükséges regisztráció során. A megadott adatok tárolásának biztonságát és védelmét a tárhelyszolgáltató a saját adatkezelési tájékoztatójában leírtak szerint biztosítja.
 • A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok. 
  Az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a vásárlás során generálódnak és melyeket az ön rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.
 • A Tartalom mint digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége a Szolgáltatótól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően. Nem szükséges szoftveres vagy hardveres megfelelés a letöltött tartalmak használatához. Minden anyag a Platformon lejátszható.
 • Panaszkezelés és online vitarendezés. A fogyasztónak minősülő valamennyi Felhasználó a Szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói panaszát a Szolgáltató jelen Feltételek 1. pontja szerinti elérhetőségein terjesztheti elő. Az ilyen fogyasztói panaszok kezeléséről és a fogyasztói viták rendezésről alább olvashat.
 • A Felhasználó írásban (ideértve a postai utat, valamint elektronikus levél küldését) közölheti a Szolgáltatóval a panaszát, amely a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a Szolgáltatások fogyasztók részére történő nyújtásával közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
 • Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.
 • A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
 • A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
 • Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita megegyezéssel nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, úgy választása szerint jogosult panasszal fordulni a Szolgáltató székhelye/fióktelepe vagy a Felhasználó lakóhelye, illetve a jogsértés elkövetésének helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz beérkezését követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fentiek szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárásáról, valamint a Szolgáltató székhelye szerint (Pest megye vonatkozásában) illetékes fogyasztóvédelmi hatóság panaszügyintézési rendjéről bővebben itt olvashat: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosaghttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/fogyasztovedelmi-informaciok
  • Bírósági eljárás. a Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
  • Békéltető testülethez fordulás. Az Fgytv. 18. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a Felhasználó jogosult békéltető testülethez fordulni. Ezzel kapcsolatosan a Szolgáltató felhívja rá a figyelmét, hogy a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó (a Felhasználó) vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót (a Felhasználót) megillető jogokkal és a fogyasztót (a Felhasználót) terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és elérhetősége:
 • Pest Megyei Békéltető Testület
  Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
  Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81
  Telefon/fax száma: (+36-1) 269-0703, (+36-1) 784-3076, (+36-1) 784-3149
  E-mail címe: pmbekelteto@pmkik.hu
  Honlapja: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/elerhetosegek
  A békéltető testülethez fordulás menetéről bővebben itt olvashat: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/panaszkuldes
  https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek
 1. A Szolgáltató hangsúlyozza, hogy a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 2. A Szolgáltató tevékenységére a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
 3. Online vitarendezés. A fentieken túl a Szolgáltató kötelezettséget vállal az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez.
 4. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot az alábbi linkre kattintva érheti el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
 5. Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a Felhasználó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a Szolgáltatóval.
 6. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
 7. Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

 

 1. TITOKTARTÁS
 • A Szolgáltató és a Felhasználó kötelesek a szerződéses együttműködésük során tudomásukra jutott üzleti titkokat, valamint a másik Fél tevékenységére vonatkozó, nyilvánosnak nem minősülő adatokat és információkat, tényeket, tájékoztatásokat, egyéb adatokat, illetve összeállításokat (a továbbiakban együttesen “Bizalmas Információk”) időbeli korlát nélkül bizalmasan kezelni, kivéve, ha a Bizalmas Információ átadására az érintett Felet jogszabály, bírósági, hatósági határozat kötelezően alkalmazandó rendelkezése kötelezi. Nem jelenti továbbá a titoktartási kötelezettség megsértését, ha a Bizalmas Információk átadására, rendelkezésre bocsátására a jelen Feltételek és az irányadó jogszabályok tükrében lehetőség van (ideértve különösen: a fentiek szerint fogyasztói panasz benyújtását az illetékes hatósághoz, békéltető testülethez fordulást, online vitarendezés kezdeményezését, jogvita kezdeményezését, illetékes egyéb hatósághoz történő panasz vagy más megkeresés benyújtását).
 • A Szolgáltató és a Felhasználó a Bizalmas Információkat a másik Fél kifejezett hozzájárulása nélkül sem a köztük lévő szerződés hatályának fennállása alatt, sem ezen szerződés bármilyen okból történő megszűnése után nem hozhatják harmadik személyek tudomására és ilyen személyek számára semmilyen egyéb módon nem tehetik hozzáférhetővé, ide nem értve a fenti pontban meghatározott kivételeket, lehetőségeket.
 • A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség megszegése esetén az adott Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá jogosult a titoktartási kötelezettséget megszegő Féllel szemben kártérítési igényt érvényesíteni, valamint egyéb, a titoktartási kötelezettség megszegéséből származó jogait érvényesíteni.

 

 1. SZELLEMI TULAJDONJOG, REFERENCIA ÉS ADATVÉDELEM
 • A Szolgáltatói Felületek tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a Szolgáltató fenntartja magának, ideértve a Szolgáltatói Felületek és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások szünetelését vagy megszüntetését is, amelyről a Szolgáltató egyoldalúan jogosult dönteni. Az esetleges szünetelésről vagy megszüntetésről, illetve a Szolgáltatói Felületek használhatóságát érintő jelentősebb változásokról azonban a Szolgáltató lehetőség szerint előzetesen tájékoztatja a vele szerződéses viszonyban álló Felhasználót.
 • A Szolgáltatói Felületek használatára a Felhasználó kizárólag a jelen Feltételekkel, valamint a Szolgáltatói Felületeken elérhető egyéb feltételekkel, a Felek közti egymás megállapodással (egyedi szerződés) összhangban jogosult. Az ezen szabályok bármely megsértése vagy megkerülése (például: az adott profil, fiók arra nem jogosult vagy az előzetesen engedélyezett személyeket meghaladó számú személy általi használata) felmondási vagy a fentebb írt esetekben azonnali hatályú felmondási okot eredményez Szolgáltató részére, a Felhasználó pedig a fenti jogsértéssel okozott teljes kárért felelősséggel tartozik.
 • Minden, a Szolgáltatói Felületeken használt védjegy (márkanév, logo, stb.), illetve egyéb szellemi alkotás (például: dizájnelemek) jogosultja a Szolgáltató, vagy azt a Szolgáltató azt a jogosult engedélyével használja. Ezen szellemi alkotások – a Szolgáltatói Felületek üzemszerű működéshez szükséges körben történő elérhetővé tételén, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés teljesítésén túli – felhasználására a Felhasználó kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos engedélyével jogosult.
 • A Felek megállapodnak továbbá, hogy referenciaként a másik Félre kizárólag ezen másik Fél előzetes engedélye alapján hivatkoznak, előre egyeztetett szövegezés és referenciaanyagok szerint.
 • A személyes adatok Szolgáltató általi kezeléséről, valamint az érintettek adatvédelmi jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről bővebb információkat a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója tartalmaz, amely a Szolgáltatói Felületeken érhető el. A Szolgáltatói Felületeken alkalmazott sütik kapcsán az ott elérhető süti tájékoztató irányadó.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 • A Felek közti szerződés bármilyen módosítása csak írásban – ideértve a Felek eltérő megállapodása, illetve jogszabályi korlátozás hiányában az elektronikus úton (e-mailben) történő módosítást is –, a Felek közös megegyezésével érvényes, a Feltételek módosítására azonban – a Feltételek eltérő rendelkezése, valamint jogszabályi korlátozás hiányában – a Szolgáltató egyoldalú döntése alapján is sor kerülhet.
 • Amennyiben az adott Képzés, illetve a kapcsolódó Tartalmak kapcsán a Felek egyedi megállapodást (egyedi szerződést) kötnek, úgy a jelen Feltételek és ezen megállapodás rendelkezéseinek ütközése esetén az egyedi megállapodásban (egyedi szerződésben) foglaltak irányadók.
 • A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar és az európai uniós jog az irányadó.
 • Abban az esetben, ha a Feltételek vagy a Szolgáltató, valamint a Felhasználó közötti egyedi szerződés valamely rendelkezése bármely ok miatt érvénytelen lenne, úgy az nem érinti ezen szerződés, illetve a Feltételek vagy a Felek közti további megállapodás egyéb rendelkezéseit, és Felek az érvénytelen rendelkezést haladéktalanul kötelesek oly módon érvényes rendelkezéssel módosítani, amely módosítás a Felek eredeti szerződési akaratának leginkább megfelel.
 • A Felek a Ptk. 6:63. § (5) és 6:67. § (3) pontjainak alkalmazását kölcsönösen kizárják, így a Felek szerződéses viszonyában a jelen Feltételekben, a Megrendelés(ek)ben, valamint a Felek közti esetleges további megállapodásokban foglalt feltételek irányadók.

 

Copyright © 2023 – alexanyelviskola.hu – Minden jog fenntartva!